Zajímavosti

Oddlužení - osobní bankrot, aneb "co je důležité vědět před podáním návrhu"                          

1. Kdo může podat návrh na oddlužení – osobní bankrot?

a)      Právnická osoba, která dle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání

b)      Fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání

Podnikajícím osobám je oddlužení umožněno pouze v případě:

-          jejich dluhy nejsou z podnikání

-          dluhy jsou z podnikání a věřitelé z podnikatelských závazků vysloví s oddlužením souhlas

-          jde o dluh z podnikání, který v minulosti prošel konkurzem

-          věřitel z podnikatelského závazku je zajištěným věřitelem

2. Lze podat návrh na společné oddlužení manželů a je to výhodné?

Společný návrh na povolení oddlužení manželů lze podat, má to však svá úskalí, které by měly před podáním insolvenčního návrhu zájemci o společné oddlužení manželů řádně uvážit a probrat všechna rizika se zpracovatelem návrhu.

Jako problematická se nám v současné době jeví například skutečnost, že řízení je vedeno pod jedním číslem jednacím pro oba manželé a v případě rozvodu manželů nelze řízení rozdělit na dva samostatné případy. Pokud se rozvedení manželé dohodnou a budou plnit své povinnosti v souladu s Usnesení o schválení oddlužení, tak problém nevznikne, jiná situace však může nastat, pokud jeden z bývalých manželů přestane plnit. V tomto momentě musí plnit za oba druhý z manželů, a pokud takto nečiní, může dojít ke zrušení schváleného oddlužení a řešení úpadku obou manželů konkurzem. Společné oddlužení manželů tak podle nové právní úpravy platné od 1.1.2014 nemusí být pro manželé výhodnějším řešením a podání návrhu na společné oddlužení manželů je třeba vždy řádně uvážit a posoudit jeho vhodnost dle konkrétních poměrů manželů.  

3. Mohu se jako dlužník rozhodnout, jakým způsobem bude mé oddlužení vedeno?

Obecně lze říci, že Oddlužení lze provést plněním splátkového kalendáře nebo prodejem majetkové podstaty. Dlužník ve svém návrhu navrhuje způsob, kterým by chtěl, aby řízení bylo vedeno, tento návrh však není závazný ani pro věřitele, ani pro insolvenční soud. Platí, že o způsobu oddlužení rozhodují věřitelé. Pokud se věřitelé na schůzi věřitelů nedostaví, rozhoduje o způsobu oddlužení  insolvenční soud na základě informací poskytnutých insolvenčním správcem. Rozhoduje-li o způsobu oddlužení soud, volí zásadně způsob oddlužení výhodnější pro věřitele, nikoliv pro dlužníka.

4. Kolik v průběhu oddlužení zaplatím svým věřitelům?

Podmínkou pro schválení oddlužení ať již prodejem majetku nebo plněním splátkového kalendáře je schopnost dlužníka uhradit za dobu trvání oddlužení minimálně 30 % dluhů věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení přihlásí. Skutečná výše plnění záleží na výši měsíční srážky, kterou lze srazit z příjmů dlužníka, a nezřídka se stává, že bude vyšší než 30 % dluhů.  Oddlužení plněním splátkového kalendáře trvá 5 let, kratší je pouze v případě, kdy dlužník uhradí plnou výši svých dluhů, tedy 100%. 

5. Pokud mám byt, dům na hypotéku, mohu o tento přijít?

Ano můžete, pokud zajištěný věřitel (hypoteční banka, nebo jiný věřitel, který má k vašemu majetku zástavní nebo jiné zajišťovací právo) udělí insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku. Proto doporučujeme se s bankovním ústavem domluvit před podáním insolvenčního návrhu. Pokud vlastníte nemovitost nebo jiný hodnotný majetek, je vhodné se zpracovatelem insolvenčního návrhu vždy probrat veškeré možné varianty, které v průběhu oddlužení mohou nastat.   

6. Pokud mám byt, dům nebo auto musím mít zpracovaný znalecký posudek?

Nově není povinnost dokládat k insolvenčním návrhům znalecké posudky, dlužník si svůj majetek oceňuje sám, nese však riziko spojené s nadhodnocením svého majetku.

7. Je podání insolvenčního návrhu u soudu zpoplatněné?

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se podává k místně příslušnému krajskému soudu a to podle místa bydliště dlužníka, poplatek soudu se neplatí. Zpoplatněné bude pravděpodobně zpracování insolvenčních návrhů, kdy na základě zkušeností doporučujeme vybírat zpracovatele velmi prozíravě. V poslední době se často stává, že insolvenční návrhy jsou zpracovány nekvalitně a požadované finanční prostředky za zpracování jsou nepřiměřené. Zájemce o insolvenci jistě neudělá chybu, když se žádosti o zpracování insolvenčního návrhu obrátí na advokáta nebo na kteréhokoliv insolvenčního správce (seznam veden na www.justice.cz).

8. Je podmínkou pro schválení oddlužení, uzavření pojistné smlouvy?

Ne, v současné době se však setkáváme se zpracovateli insolvenčních návrhů, kteří podmiňují podání insolvenčního návrhu  uzavřením pojistné smlouvy. Insolvenční zákon rozhodně s podáním insolvenčního návrhu povinnost uzavření pojistné smlouvy nespojuje a trvání na uzavření pojistné smlouvy ze strany zpracovatelů je zcela neopodstatněné. Dlužník se naopak novou smlouvou zavazuje k platbám, které bude v budoucnu jen těžko schopen hradit.

9. Kde svého insolvenčního správce najdu?

Na www.justice.cz, je sekce insolvenční rejstřík – seznam insolvenčních správců, kde lze dohledat všechny insolvenční správce působící ve Vašem okrese včetně provozní doby.

10. Mohu si insolvenční návrh na povolení osobního bankrotu zpracovat sám?

Můžete, pokud však nemáte právnické vzdělání, důrazně vám to nedoporučujeme.  Podání insolvenčního návrhu má značné a často nezvratné právní důsledky, které laik není schopen posoudit. Dlužníci jsou často s těmito důsledky seznamováni až v okamžiku, kdy je zjištěn jejich úpadek a kdy již  insolvenční návrh nemohou vzít zpět. Je proto vhodné zpracováním insolvenčního návrhu pověřit osobu, která je znalá problematiky insolvenčního práva.