Oceňování věcí movitých

Oceňování věcí movitých

Působím jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.2.2003 č.j. 1344/2003 , pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady movitostí, strojů a zařízení, vozidel, zemědělské a manipulační techniky.

Nabízím zpracování znaleckých posudků a odborných posouzení v daném oboru

Ocenění neboli odhad je vyjádřením ceny obvyklé. Cenou obvyklou ve smyslu zákona se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Máte finanční potíže? Potřebujete oddlužit? Jste zadlužená firma?

POMŮŽEME I VÁM